Our Kimono have featured in Vogue Magazine

Men's 100% Cotton Satin Kimono
Gracefully elaborate designs printed onto 100% cotton satin

Satin Kimono CS-07M £90.00
Ancient Dragon/Black
beige mens kimono CS-11M-BG £85.00
Tiger & Dragon Forest/Beige
tiger and dragon kimono CS-11M-BK £85.00
Tiger & Dragon Forest/Black